ย 

Rianne

Stage

Joe joe, Rianne hier!

Zelf ben ik nog studerend. Ik ben een tweedejaars student Social Work.

Na de website van Youth Port te hebben bekeken werd ik steeds enthousiaster en koos ik ervoor om de stoute schoenen aan te trekken en Youth Port een mailtje te doen.

Nou hier zit ik dan, een trotse stagiaire bij een super leuke organisatie. Jullie kunnen mij tegenkomen bij Chillpoint op de woensdag.

Zie ik jou woensdag? ๐Ÿ˜‰

Rianne
ย